Projektai

2017 m. Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla buvo įtraukta kaip partnerė Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vykdomame projekte. 20 mokinių tėvelių dalyvavo nemokamuose mokymuose, kurie vyko mūsų mokyklos aktų salėje. Tėvystės įgūdžių programos užsiėmimus vedė psichologas Andrius Atas. Tėveliai nuoširdžiai dėkojo psichologui už puikius mokymus.
Rudens atostogų metu mokiniai dalyvavo LVJC organizuojamoje stovyklėlėje. Ji buvo skirta kiekvienam, kuris nori atrasti save ir kitokį pasaulį per žaidimus. Čia vaikai daug ką sužinojo ir išmoko žaidžiant, džiaugiantis ir veikiant tai, kas patinka. Programos metu dalyviai tobulino komunikavimo įgūdžius, mokėsi atpažinti patyčias ir netylėti, o tiesiog atsiverti, ugdėsi socialines emocines kompetencijas.

2005-2007 m. mokykla dalyvavo ŠMM projekte išbandant Pradinio ugdymo programą, orientuotą į asmens kompetencijų ugdymą. Programa pabrėžia vaiko pažinimo ir ugdymo individualizavimo svarbą. Mokytoja metodininkė G. Gaidimauskienė tapo šios programos konsultante, kuri organizuoja seminarus, teikia siūlymus, rekomendacijas šalies pedagogams. Projekto dėka mokykla 20 nešiojamųjų kompiuterių.

2007-2008 m. m. mokykla tapo pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikymo IKT ir novatoriškų mokymosi metodų tobulinimo projekto dalyve, kurio tikslas – įgyti IKT ir novatoriškų mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme gebėjimų. Vyr. mokytoja Ingrida Rimkuvienė įgijo IKT ir novatoriškų mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultanto kompetenciją.

2007 m. ir 2008 m. mokykla parengė projektus Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programoms „Mažieji šviesuliukai“ ir „Mes gabūs, linksmi ir išradingi“. Tikslas – pastebėti ir atskleisti įvairius gabių vaikų sugebėjimus.
2008 m. ekologinio būrelio vadovės R. Minkevičienė, D. Milašauskienė laimėjo finansavimą Vaikų socializacijos per mokslo metus projektui „Aš – ekologinės eros žmogus“, kurio tikslas – formuoti ekologiškai mąstančią asmenybę.

2008 m. mokytoja B. Lašinskienė parengė pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Po tėviškės dangum“. Tikslas – skatinti jaunesniojo mokyklinio amžiaus (1 – 4 klasių) vaikus domėtis Lietuvos istoriniu bei kultūriniu paveldu, ugdyti jų pažinimo, mokėjimo mokytis, socialumo ir kūrybiškumo kompetencijas.

2008-2009 m. m. mokyklos vadovai pateikė paraišką ir gavo finansavimą Mokyklų tobulinimo programos plius projektui „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Tikslas – kurti palankesnes sąlygas mokyklos veiklos kokybės gerinimui, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto dėka mokykla gavo kopijavimo aparatą, interaktyvią lentą, 6 mokytojų darbo vietų baldų komplektus, 8 multimedijas.

Programoje „Antrasis žingsnis“ dalyvauja 12 mokytojų, kurios klasių valandėlių metu siekia sumažinti vaikų agresyvų elgesį aplinkoje, padeda vaikams pažinti sėkmę moksle bei gyvenime, ugdant empatiją, impulsų kontrolę bei problemų sprendimą, pykčio valdymą. Mokytojos I. Rimkuvienė, A. Petraitienė tapo „Antrojo žingsnio“ konsultantėmis.

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla yra Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro 2011-2012 metais įgyvendinamo projekto „Lietuvos Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose“ partnerė.

Mokykla kaip partnerė dalyvauja Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos parengtame projekte „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims ir švietimo pagalbos specialistams“, finansuojamame iš ESF (Europos socialinio fondo) ir LR valstybės biudžeto. Projekto metu teikiamas formalusis (mokytojo pagalbininko, spec. pedagogo, logopedo pagalba) ir neformalusis ugdymas (būreliai, ekskursijos, vasaros stovykla).

Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio mūsų mokykla įsijungė į Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą ,,PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“, kuris yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.
Projektas – sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2011 m. spalio 10 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro. Daugiau apie projektą čia.